Generalforsamling

 

Afholdes, så vidt muligt, årligt tirsdag i uge 9 i forsamlingshuset kl. 19.30.

Dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om det forløbne år ved formanden
  3. Det reviderede regnskab foreligges til godkendelse
  4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  5. Valg af revisorer
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt
 
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde iht. den angivne dato i indkaldelsen.
Typisk senest én uge før generalforsamlingen, så bestyrelsen har en chance for at forholde sig til den.